Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że na podstawie art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U 2020, poz. 2028 t. j.) od dnia 3 czerwca 2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kamień Krajeński na okres 3 lat. Taryfa została zatwierdzona decyzją nr GD.RZT.70.168.44.2021/D.KR z dnia 20 maja 2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Decyzja nr GD.RZT.70.168.44.2021.D.KR