Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. w Kamieniu Krajeńskim powołany został na mocy uchwały nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2004 r. Stosowny akt notarialny spisano w dniu 7 kwietnia 2005 roku wpisując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod repertorium A nr 2686/2005. Nowo powstały zakład utworzony na bazie przepisów kodeksu spółek handlowych jest kontynuatorem działającego zakładu budżetowego Gminy Kamień Krajeński. W dniu 11 maja 2005 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisała Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234166. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 882 500 zł i dzieli się na 5 765 równych udziałów o wartości nominalnej jednego udziału 500 zł, przy czym 100 % udziałowcem Spółki jest Gmina Kamień Krajeński. Przeważającym zakresem działania spółki jest: 

  • POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
  • ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
  • ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
  • ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
  • WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
  • WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
  • POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

 

TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO 19 10 2023