Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kamieniu Krajeńskim czynny jest:

 • w każdy poniedziałek od 08:00 do 12:00
 • w każdą środę od 14:00 do 18:00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy
 • w pierwszą nieświąteczną sobotę miesiąca od 07:00 do 15:00

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie przyjmowane są segregowane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kamień Krajeński. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, w tym pochodzących z działalności gospodarczej.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 • papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
 • metale i opakowania z metali,
 • tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odzież i tekstylia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady zielone,
 • zużyte opony,
 • inne odpady, w szczególności: farby, kleje, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, żywice, środki czyszczące, detergenty, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, żarówki i lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym termometry rtęciowe).

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XII/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mogą dostarczyć odpady, z zastrzeżeniem:

a) ilość dostarczonych zużytych opon nie może przekroczyć 4 sztuk rocznie z każdego gospodarstwa domowego,
b) ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie może być większa niż 500 kg rocznie na właściciela nieruchomości (budynkowej, lokalowej)