Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że na podstawie art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.) od dnia 1 czerwca 2024 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kamień Krajeński na okres 3 lat. Taryfa została zatwierdzona decyzją nr G.RZT.70.1.8.2024.MW.7 z dnia 29 kwietnia 2024 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Decyzja nr G.RZT.70.1.8.2024.MW.7 z dnia 29 kwietnia 2024 roku